Miljö och kvalitét

Kirurgicentrum Öresund arbetar för av genomgå certificering inom det internationella kvalitetssystemet ISO (kvalitets- och miljöledningssystem).

För att vi skall kunna erbjuda god vård och omsorg krävs engagerade och kunniga medarbetare, men också omfattande kvalitetsledning och uppföljning på alla områden – från medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och säkerhet till arbetsmetoder och kompetensutveckling.

Kirurgicentrum Öresunds verksamhetsansvarige är tillika klinikens kvalitetsansvarige, som ansvarar för kvalitetsledning och uppföljning.

Gällande vår gemensamma miljö, så arbetas det för att reducera företagets miljöpåverkan. Detta sker bl a genom att vi sätter miljömål för verksamheterna som efter genomförda åtgärdsplaner följs upp.

Gällande området kvalitet, verkar Kirurgicentrum Öresund för en långsiktig utveckling inom resultatkvalitet, bemötandekvalitet och säkerhet.

Vårt kvalitetssystem har fokus på:

  • Patientsäkerheten i främsta fokus
  • Tydliga arbetsmetoder och rutiner, användande av  vetenskapligt beprövade metoder
  • Uppdaterar kvalitetsledningssystemet årligen
  • Genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter/kunder och uppdragsgivare
  • Rapporterar uppkomna avvikelser och vidtar åtgärder
  • Genomför regelbundna interna revisioner
  • Stämmer regelbundet av vår verksamhet med uppdragsgivaren
  • Kompetensutvecklar våra medarbetare
  • Sammanfattar årligen utfallet av kvalitetsarbetet i kvalitetsbokslut
  • Uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta någon av våra verksamheter!